• 054-466-666 ต่อ 1282
  • ls@up.ac.th

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

x
รายการข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ปีที่ประกาศ 
xv
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 30/9/2563 10:44:18 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 30/9/2563 10:43:28 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น พ.ศ. 2562 2/6/2563 9:39:13 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาการแทนและการมอบอานาจให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 3/5/2563 15:03:56 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 19/5/2563 21:00:26 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๒ 3/5/2563 15:00:55 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 2/6/2563 9:37:41 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ 2/6/2563 9:36:49 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๑ 3/5/2563 14:59:49 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ 3/5/2563 14:57:34 2561
Page 1 of 4 (40 items)Prev1234Next