• 054-466-666 ต่อ 1282
  • ls@up.ac.th

ระเบียบมหาวิทยาลัย

x
รายการระเบียบมหาวิทยาลัย 
ปีที่ประกาศ 
xv
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 30/9/2563 10:51:54 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๓ 30/9/2563 10:50:17 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 30/9/2563 10:46:59 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 30/9/2563 10:45:51 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 3/5/2563 15:22:15 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 3/5/2563 15:20:49 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 5/6/2563 9:47:00 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 2/6/2563 9:41:06 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 3/5/2563 15:19:29 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 3/5/2563 15:18:26 2562
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next