• 054-466-666 ต่อ 1282
  • ls@up.ac.th

คำสั่งมหาวิทยาลัย

x
คำสั่งมหาวิทยาลัย 
ปีที่ประกาศ 
xv
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๑๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 18/1/2564 9:39:11 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๑๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 18/1/2564 9:38:00 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๑๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 18/1/2564 9:36:43 2563
คำสั่งมหาวิทยามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๐๘๗/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลพะเยา 28/12/2563 14:10:03 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๖๙๔/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 18/12/2563 16:14:57 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๒๓๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 18/12/2563 14:47:53 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๖๙๕/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 16/12/2563 16:18:51 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๒๔๔/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 16/12/2563 16:16:41 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๒๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 16/12/2563 16:07:51 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๒๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ 16/12/2563 16:06:39 2563
Page 1 of 9 (87 items)Prev123456789Next