• 054-466-666 ต่อ 1282
  • ls@up.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัย

x
รายการประกาศมหาวิทยาลัย 
ปีที่ประกาศ 
xv
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/12/2563 12:35:13 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 11/1/2564 16:44:27 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 5/1/2564 11:44:39 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระยะที่สอง สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) 20/12/2563 13:44:04 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระยะที่สอง สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 1) 2/12/2563 13:10:18 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกฎหมายและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 24/9/2563 16:56:48 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 21/9/2563 15:36:04 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 21/9/2563 13:22:01 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 21/9/2563 13:21:10 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2563 21/9/2563 13:20:11 2563
Page 1 of 11 (106 items)Prev123456791011Next